Bel mij terug Direct bellen

Privacyverklaring

Schoorsteenveegbedrijf F. Engels , gevestigd aan de Erasmussingel 37 – 6836 KJ Arnhem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Erasmussingel 37
6836 KJ, Arnhem
Tel: 026-3270797

www.schoorsteenveegbedrijf.nl
info@schoorsteenveegbedrijf.nl

Frans Engels is de functionaris gegevensbescherming van Schoorsteenveegbedrijf F. Engels.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Schoorsteenveegbedrijf F. Engels verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Schoorsteenveegbedrijf F. Engels verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; – Om goederen en diensten bij u af te leveren;

– Schoorsteenveegbedrijf F. Engels verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Schoorsteenveegbedrijf F. Engels neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Schoorsteenveegbedrijf F. Engels computerprogramma’s of -systemen:

– Mailchimp (Versturen van herinneringen en nieuwsbrieven)
– Filemaker (verwerken persoonsgegevens, bij houden afspraken/versturen herinneringen, Bewaren facturen/certificaten)
– Onlineafspraken.nl (Verwerken persoonsgegevens, herinneringen afspraak, verwerken van afspraken)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Schoorsteenveegbedrijf F. Engels uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden:
Personalia 5 jaar: Voor factuur / certificaten;
Adres 5 jaar: Voor factuur / certificaten;
Facturen/certificaten 5 jaar : Voor terughalen / kwijtraken bij verzekering.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Schoorsteenveegbedrijf F. Engels verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Door het statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken, zodat wij het gebruik van onze website kunnen optimaliseren.

Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres
wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoorsteenveegbedrijf F. Engels en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoorsteenveegbedrijf.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Schoorsteenveegbedrijf F. Engels wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Schoorsteenveegbedrijf F. Engels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op of
via info@schoorsteenveegbedijf.nl.